Paszport czy dowód dla dziecka?

Paszport czy dowód dla dziecka?

0 3000

Wyjeżdżając z dzieckiem na zagraniczne ferie lub wakacje należy mieć przy sobie jego dowód osobisty lub paszport. To, który dokument uprawniający do przekroczenia granicy państwowej będzie potrzebny zależy od tego, dokąd chcemy wyjechać.


Podpowiadamy jak i gdzie załatwić formalności związane z uzyskaniem paszportu lub dowodu dla dziecka w Bielsku-Białej.

 

Na podstawie paszportu dzieci mogą podróżować po całym świecie. Dowód osobisty umożliwia zagraniczny wyjazd, ale tylko do krajów będących w strefie Schengen. Natomiast przed podróżą do krajów nienależących do UE powinniśmy również sprawdzić, czy wymagają one od nas posiadania wizy i jaka jest procedura jej uzyskania, a także jak długo od daty rozpoczęcia podróży do danego kraju powinien być ważny polski paszport.

Paszport

Kiedyś małoletnie dziecko były wpisywane do paszportu jednego z rodziców i nie było żadnych problemów. Obecnie do paszportów biometrycznych nie można wpisywać dzieci i dlatego małoletnim również wyrabia się paszport.

11 sierpnia 2012 r. zmienił się termin ważności paszportów dla dzieci do 5 roku życia – został wydłużony. Obecnie paszport dla dziecka poniżej 5 roku życia jest również ważny 5 lat od daty jego wydania.

Formalności

Paszport dla dziecka można wyrobić w Polsce (w urzędzie wojewódzkim). Wniosek o wydanie paszportu składa się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. Czas oczekiwania na wydanie paszportu przez wojewodę wynosi do 30 dni (w Bielsku-Białej w praktyce do 3 tygodni).

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie poniżej 18 roku życia lat składają rodzice. Oboje muszę wyrazić pisemną zgodę na wydane paszportu.

Opłaty

Opłata za wydanie paszportu zależy od wieku dziecka i wynosi (po zastosowaniu 50% ulgi):

 • 30 zł – za paszport dla dzieci poniżej 13 lat,
 • 70 zł – za paszport dla dzieci, które ukończyły 13 lat.

(od 7 roku życia przy okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej)

Opłatę można uiścić w kasie bez dodatkowych kosztów.

Potrzebne dokumenty:

 • wniosek (wypełniany na miejscu – nie ma możliwości pobrania go ze strony www)
 • 1 zdjęcie biometryczne dziecka

Termin ważności paszportu:

 • dziecko 0 – 13 lat – 5 lat
 • dziecko 13 – 18 lat – 10 lat

Biuro paszportowe w Bielsku-Białej

Terenowa Delegatura Paszportowa w Bielsku-Białej

ul. Piastowska 40
tel. 33 813 62 00
http://www.katowice.uw.gov.pl/

Czynne w tygodniu od 7.30 – 15.30
we wtorki dodatkowo od 15.30 – 18.00

Dowód

W wypadku podróżowania po krajach strefy Schengen, zamiast paszportu, można wyrobić dziecku dowód osobisty. O dowód osobisty należy wystąpić do gminy, w której jesteśmy zameldowani. W przypadku dzieci poniżej 13. roku życia zgodę na wydanie dowodu muszą wyrazić oboje rodzice. Jeśli dziecko jest starsze, wystarczy zgoda jednego z rodziców. W obu wypadkach rodzic bądź rodzice muszą stawić się osobiście wraz z dzieckiem, okazując do wglądu własne dowody osobiste.

Za osobę małoletnią od 13-18. roku życia wniosek składa jedno z rodziców (opiekun prawny). Rodzice lub opiekunowie prawni w chwili składania wniosku o dowód osobisty muszą przed pracownikiem Urzędu przyjmującego wniosek wylegitymować się dowodem osobistym.

Dowód osobisty wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały.

Od 1 stycznia 2010 r. za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat. Na dokument czeka się do 30 dni. Dowód osobisty dziecka jest ważny pięć lat.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2. dowód osobisty – do wglądu w przypadku gdy osoba małoletnia posiada dowód osobisty
 3. pisemny wniosek rodziców dziecka lub opiekunów prawnych zawierający uzasadnienie potrzeby wydania dowodu osobistego dla dziecka, które nie ukończyło 13 roku życia
 4. odpis wyroku sądu określającego kto i w jakim zakresie sprawuje opiekę nad dzieckiem – jest wymagany w przypadku ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich jednego lub obojga rodziców
 5. dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy

Wniosek składa :

 • rodzice dziecka (oboje) lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni,
 • jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekunów prawnych poświadczoną za zgodność podpisu przez notariusza, organ gminy (w przypadku gmin gdzie nie ma biura notarialnego) lub Konsula RP.

Przy składaniu wniosku konieczna jest obecność dziecka jeżeli ukończyło 5 rok życia. Wniosek jest podpisywany przez osoby, które go składają, w obecności pracownika przyjmującego dokumenty. Dziecko do 13 roku życia nie składa podpisu na wniosku.

Wniosek można pobrać tutaj.

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w Bielsku-Białej:

Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej

Plac Ratuszowy 1
tel. (33) 497 1 6 29

Czynny od poniedziałku do środy w godz. 7.30 – 15.30, 
w czwartki w godz. 8.00 – 17.00, w piątki w godz. 8.00 – 15.00

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...